Muzyczny Dzień Kobiet

Po ponad roku organizowania wydarzeń bez udziału publiczności Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie organizuje otwarty koncert! W poniedziałek 8 marca o godz. 18:00 w Restauracji Trzy Korony w Luzinie zagra dwoje artystów. Oboistka – solistka Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Magdalena Maniewska i pianista, Zbigniew Gach, absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, dyrektor Centrum Kultury Gminy Słupsk.

Artyści zaprezentują repertuar złożony z utworów kompozytorów barokowych (Bach, Marcello, Handel), a także współczesnych, głównie filmowych (Piazzolla, Morricone, Dębski, Kilar).

Przyjście na koncert zwłaszcza w takim dniu, to do doskonała okazja do spędzenia niezapomnianego wieczoru z muzyką na żywo. Z racji na ograniczoną pulę biletów ze względu na wymogi sanitarne warto decydować się szybko na zakup!

Magdalena Maniewska – obój

Zbigniew Gach – fortepian

Program:

Johann Sebastian Bach – Kantata Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Alessandro Marcello – Koncert obojowy d-moll

Georg Friedrich Handel – Lascia ch’io pianga

Astor Piazzolla – Tanti Anni Prima z filmu Henryk IV

Ennio Morricone – Obój Gabriela z filmu Misja

Astor Piazzolla – Oblivion z filmu Henryk IV

Krzesimir Dębski – Walc z serialu Złotopolscy

Wojciech Kilar – Wokaliza z filmu Dziewiąte Wrota

Wojciech Kilar – Polonez z filmu Pan Tadeusz

Zakup wyłącznie przez serwis bilety24.pl w cenie 29 zł. 

Obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury w Luzinie z siedzibą w Luzinie ul Ofiar Stutthofu 14.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z organizacją i realizacją koncertu „Muzyczny Dzień Kobiet 8.03.
 3. Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo jej cofnięcia w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) przysługuje jej prawo ich przeniesienia do innego Administratora.
 7. Uprawnienia o których mowa w pkt. 3-6, mogą podlegać ograniczeniu lub zawieszeniu w przypadku gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można składać na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie ul Stawki 2; 00-193 Warszawa
 9. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : abi@gmail.com
 10. Administrator przetwarza dane w tym dane o stanie zdrowia, na podstawie zgody udzielonej przez osobę której dane dotyczą ( art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) dane dotyczące zdrowia przetwarzane są również w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 11. Administrator danych przetwarza dane osobowe w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust 1 lit c) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO)
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu. Dłuższy okres przetwarzania danych osobowych może wynikać jedynie z przepisów obowiązującego prawa. Wynik pomiaru temperatury ciała nie jest rejestrowany i przechowywany.
 13. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku wystąpienia u uczestników koncertu, objawów chorobowych związanych z COVID-19, mogą zostać udostępnione właściwym organom sanitarno-epidemiologicznym oraz służbom porządkowym.
 14. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 15. Pozyskanie danych osobowych o których mowa w art. 9 RODO, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym.