O nas

Misja
GOK w Luzinie pomostem między środowiskiem lokalnym a kulturą, historią, tradycją. Miejsce służące rozwojowi, integracji i edukacji, inspirujące twórczą aktywność oraz wspierające społeczność lokalną w budowaniu jej kapitału kulturowego w oparciu o rzetelną diagnozę potrzeb
Wizja
Nowoczesny ośrodek informacji oraz komunikacji i aktywności kulturalnej i społecznej rozpoznawalny w regionie poprzez skuteczną promocję oraz innowacyjne działania.
Cel
GOK w Luzinie jako ,, gminny tygiel kultury’’ otwarty dla wszystkich i aktywny w życiu społecznym gminy, dbający o rozwój kompetencji zespołu

 

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją istniejącą od 2002 r. Stawiamy na lokalność, wspieranie oddolnych inicjatyw, budowanie luzińskiej tożsamości i tworzenie więzi z mieszkańcami

Kultywujemy  zapomniane zwyczaje kaszubskie i pragniemy przekazywać je jak najszerszej liczbie odbiorców.  Szukamy profesjonalnych i kreatywnych sposobów na rozwój naszych podopiecznych, także tych z niepełnosprawnościami. Odwiedzić nas może każdy bez względu na wiek.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność  w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Celem organizowanych przez nas wydarzeń jest:

 • tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury;
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • prezentowanie dorobku twórczego artystów regionalnych i ogólnopolskich;
 • popularyzacja gminnej kultury i sztuki;
 • kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • adresowanie propozycji kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
 • współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki;
 • organizowanie konkursów, wystaw, przeglądów, koncertów i pokazów;
 • tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;
 • organizacja gminnych imprez o charakterze patriotycznym, integracyjnym, turystycznym itp.;
 • prowadzenie kół zainteresowań, szkoleń , warsztatów i zajęć edukacyjnych;
 • organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych , widowisk, oraz innych form estradowych.