Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://gok.luzino.eu/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:

2020-03-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

– niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

– może wystąpić zbyt niski kontrast miedzy kolorem czcionki a tłem,

– może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),

– może wystąpić brak responsywności,

– niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

– formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:

2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest

Mikołaj Dudkiewicz

e-mail: promocja@gok.luzino.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

586780552

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, Ofiar Stutthofu 14, 84-242 Luzino

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Ofiar Stutthofu

Gabinet Dyrektora GOK  znajduje się na parterze .

Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych – brak windy, brak podjazdu dla wózków

Znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu gminnym, poniżej siedziby instytucji

Toaleta znajduje się na parterze, nie ma potrzeby pobierania klucza, Toaleta nie jest dostosowana dla niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak tłumacza języka migowego.